Covid-19 Etkilerinin Azaltılması Hakkında Torba Kanun

I. GİRİŞ

Covid-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin tedbirler alınmaya devam etmektedir. Daha önce hazırlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı (“Kanun Taslağı”) pek çok sektör ve konuda ek tedbirler alınmak istendiği hakkında bilgi verilmiştir.

Bununla birlikte, 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) içerisinde, daha önce medyaya yansıyan Kanun Taslağı metninde bazı değişiklik ve eklemeler yapıldığı, Kanun Taslağı’nda belirtilen maddelerin tamamının Torba Kanun içerisinde yer almadığı görülmektedir.

II. TORBA KANUN MADDELERİNİN İNCELENMESİ

1. Covid-19 Salgını Kaynaklı Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Çeşitli Alacakların Ertelenmesine, Alınmamasına veya Yapılandırılmasına dair Bazı Kanunlarda Kanunlar Hakkında Değişiklikler

Torba Kanun’un 1. maddesi kapsamında; Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

a. Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerin başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süre ile ertelenmesi (ve gerekirse 3 ay daha ertelenmesi) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Ertelenen alacakların, erteleme süresinin sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi öngörülmektedir.

b. Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere  Orman Kanunu’na tabi olarak; Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan, 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedellerin başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süre ile ertelenmesi (ve gerekirse 3 ay daha ertelenmesi) için Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Ertelenen alacakların, erteleme süresinin sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi öngörülmektedir.

c. Millî Parklar Kanunu’na tabi olarak yapılan kiralamalardan, 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedellerin başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süre ile ertelenmesi (ve gerekirse 3 ay daha ertelenmesi) için Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Ertelenen alacakların, erteleme süresinin sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi öngörülmektedir.

d. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedellerin 3 ay süre ile ertelenmesi için ilgili belediyeler ve birliklerde meclis, bağlı kuruluşlarda ise yetkili organ yetkili kılınmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, süre bitiminden itibaren 3 ay uzatmak konusunda yetkili kılınmıştır. Ertelenen alacakların, erteleme süresinin sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi öngörülmektedir. Ek olarak, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedellerinin tahsil edilemeyeceği belirtilmiştir.

e. Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri, sosyal sigorta prim ödemeleri ile Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunun 4. maddesi uyarınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığı yıllık taksit ödemeleri, Torba Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren 3 ay süre ile ertelenmiştir. Bu süreyi 3 aya kadar uzatmak üzere Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. Bu ödemelerin, erteleme süresinin sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi öngörülmektedir.

f. Belediyeler ve bağlı kuruluşların, konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacaklarından, Torba Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerin belediye meclisi kararı ile 3 ay ertelenebileceği öngörülmektedir. Bu süreyi 3 aya kadar uzatmak üzere ilgili belediye meclisleri yetkili kılınmıştır. Bu ödemelerin, erteleme süresinin sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi öngörülmektedir.

g. Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, Torba Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olmak üzere, meclis kararıyla gelir desteği ödemesi yapabilmek, belirlenen döneme dair ruhsat, izin, hat kirası borçlarını faizsiz ertelemek üzere yetkili kılınmıştır. Bu süreyi 3 aya kadar uzatmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu ödemelerin, erteleme süresinin sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi öngörülmektedir.

h. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmının alınmayacağı belirtilmiştir.

i. Tarım satış kooperatifleri birliklerinin, Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’un 4. maddesi uyarınca yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenene Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesinin, faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmesi, 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksitlerin ise faizsiz olarak birer yıl ertelenmesi öngörülmektedir.

j. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlenen yıllık aidatın 2020 yılı için alınmayacağı düzenlenmiştir.

k. TEDAŞ’ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarının (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olanlar) Torba Kanun’un 1. maddesi l fıkrasında öngörülen kapsam ve sürelerde ertelenmesi öngörülmektedir.

2. Covid-19 Salgını Kaynaklı Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Süre Uzatım, Toplantı Erteleme ve Uzaktan Çalışma hakkında Bazı Kanunlar Hakkında Değişiklikler

Torba Kanun’un 2. maddesi kapsamında; Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

a. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen ve 2020 yılı içinde geçerlilik süresi sona erecek lisansların 1 süre ile uzatılması öngörülmektedir.

b. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında ticaret gemilerine düzenlenen ve 11/3/2020 tarihi ile 31/7/2020 tarihi aralığında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgelerinin süresinin 1/8/2020 tarihine kadar uzatılması düzenlenmiştir. Ek olarak, ilgili Kanun kapsamında yapılacak denetlemelerin 1/8/2020 tarihine kadar ertelenmesi öngörülmektedir. Bu süreleri 3 aya kadar uzatmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

c. Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek gelen kurul toplantılarının 31/7/2020 tarihine kadar ertelenmesi öngörülmektedir. Bu süreyi 3 aya kadar uzatmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Ertelenen kurul toplantılarının, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılması gerektiği ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edeceği belirtilmiştir.

d. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantılarının 31/7/2020 tarihine kadar ertelenmesi düzenlenmiştir. Bu süreyi 3 aya kadar uzatmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Ertelenen kurul toplantılarının, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılması gerektiği ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edeceği belirtilmiştir.

e. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 61. maddesi uyarınca 2020 yılı Mayıs ayı içinde yapılması gereken Birlik Genel Kurulu’nun, bir sonraki yıl Genel Kurulu ile birlikte yapılması öngörülmektedir.

f. Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 33. maddesine göre yapılması gereken seçimlerin, 2020 yılında yapılmayacağı düzenlenmektedir.

g. Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri dışında da yürütülmesi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yürütülen faaliyetlerin 11/3/2020 itibaren 4 ay süre ile Bölge sınırları dışında da yürütülmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği öngörülmektedir. Bu süreyi 3 aya kadar uzatmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili kılınmıştır. İzin verilmesi halinde, ilgili Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edileceği düzenlenmiştir.

h. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 30/2/a. maddesinde öngörülen 2020 yılına dair tespit için 15 Temmuz 2020 tarihinin esas alınarak yapılması ve tespitin en geç 31 Temmuz 2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderilmesi öngörülmektedir. Aynı maddenin b bendi uyarınca yapılacak tespitin de 15 Temmuz 2020 tarihinin esas alınarak yapılması ve tespitin Eylül ayının ilk haftasında Resmî Gazete’de yayımlanması öngörülmüştür. Bu süreleri 15 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatmak üzere Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

i. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme Kanunu kapsamında, Torba Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle, toplu iş sözleşmesi yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin sürelerin uzatılması öngörülmektedir. Uzatma sürelerini 3 aya kadar uzatmak üzere Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

j. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi ihalelerinin, 31/7/2020 tarihine kadar hizmet bedeli karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerine ait teknik altyapı kullanılarak elektrik ortamda yapılması öngörülmektedir. Bu süreyi 3 aya kadar uzatmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılınmış ve usul ve esasların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirleneceği belirtilmiştir.

3. Seyahat Acentaları İşletme Belgesi Hakkında Değişiklik

Torba Kanun’un 3. maddesi kapsamında; Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 4/3. maddesi değiştirilmiştir. Değişiklik kapsamında, işletme belgesinin bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilebileceği belirtilmektedir. Ek olarak, Bakanlıktan izin almak şartı ile, işletme belgesinin acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilmesi mümkün kılınmaktadır.

4. İşsizlik Sigortası Kanunu Hakkında Değişiklik

Torba Kanun’un 7. maddesi kapsamında; ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51. madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen işçilere de işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkı tanınmış olup, işsiz kişilere ve ücretsiz izne ayrılan işçilere, fesih yasağı süresince her gün için fondan 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi öngörülmektedir.

Bununla birlikte, ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettiğinin tespiti halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene idari para cezası uygulanacağı ve ödenen nakdi ücret desteğinin ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte işverenden tahsil edileceği belirtilmektedir.

Torba Kanun’un 6. maddesi ile, kısa çalışma başvurularının başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonlandırılacağına dair İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 23/2. maddesi, başvuruların “uygunluk tespitleri hariç olmak üzere” başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacağı yönünde değiştirilmiştir.

Torba Kanun’un 8. maddesi uyarınca, İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 25. madde eklenmiştir. Yapılacak düzenleme ile zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştireceği öngörülmektedir. Ayrıca bu maddenin yürürlük tarihi 29.02.2020 olarak belirlenmiş olup bu tarihten sonra yapılmış olan tüm başvuruların bu kapsamda değerlendirileceği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte ilgili düzenlemede işverenler tarafından hatalı bilgi ve belge verilmesi nedeniyle fazla ödeme ve yersiz ödeme yapılması halinde ödemelerin yasal faiziyle işverenden tahsil edileceği belirtilmektedir.

Torba Kanun’un 6 ve 8. maddeleri ile yapılan düzenlemeler ile, kısa çalışma başvurularının daha hızlı şekilde sonuçlandırılmasının amaçlandığı değerlendirilmektedir.

5. İş Sözleşmelerinin Feshinin Engellenmesi ve Çalışanlara Ücretsiz İzin Verilmesine İlişkin Düzenleme

Torba Kanun’un 9. maddesi uyarınca, İş Kanunu’na geçici 10. madde eklenmiştir. Bu düzenleme ile, ülkemizde salgının olası etkileri dikkate alınarak İş Kanunu’nun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, Covid-19 salgın hastalık neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeni ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25. maddesinin 1. fıkrası 2. bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir. Bununla birlikte, maddenin yürürlük tarihinden itibaren işverene, bu fesih yasağı uygulanan durumlarda, işçiyi kısmen veya tamamen ücretsiz izne çıkarma hakkı tanınmıştır. Maddenin devamında, işçinin işveren tarafından ücretsiz izne çıkartılmasının, işçiye geçerli sebebe dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtilmektedir. Belirtilen süreyi 6 aya kadar uzamak üzere, Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

Bu maddeye aykırı olarak sözleşmeyi fesheden işverenlere, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilmesi öngörülmektedir.

Yapılan düzenleme ile, işçilerin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarda dışında, Torba Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay süreyle, iş sözleşmelerinin, işveren tarafından haklı ve bildirimsiz suretle feshedilmesinin önlenmek istendiği değerlendirilmektedir. Düzenleme ile özellikle, İş Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrası 3. bendinde belirtilen, işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan uzun süre boyunca işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasından dolayı iş akdinin feshedilmesinin önüne geçilmek istendiği değerlendirilmektedir.

Ancak, düzenleme ile işverene, iş sözleşmesinin feshi yasaklanan durumlarda işçiyi ücretsiz izne çıkartma hakkı tanınmaktadır. İş sözleşmesi, Torba Kanun uyarınca feshedilemeyen işçilerin, işveren tarafından 3 aya kadar ücretsiz izne çıkartılması mümkün görülmektedir.

6. Kar Payı Dağıtımına dair Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) Değişikliği

Torba Kanun’un  12. maddesi kapsamında; TTK’ya eklenmesi amaçlanan Geçici Madde 13 ile, devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler hariç olmak üzere; sermaye şirketlerinin, 30/09/2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kâr payı tutarı 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşmaması ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilememesi; ayrıca genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemelerin 30/09/2020 tarihine kadar ertelenmesi öngörülmektedir.

Buna göre Torba Kanun ile, salgının ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilebilmesi amacıyla, sermaye şirketlerinin 2019 yılı dönem kârına ilişkin olarak 2020 yılında yapacakları kâr payı dağıtımına kısıtlamalar getirilmiş ve sermaye şirketlerinin kaynaklarının nakit kâr dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerin mevcut öz kaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amaçlanmıştır.

7. Fahiş Fiyat uygulamaları ile ilgili Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklikler

Torba Kanun’un 13 ve 14. maddeleri doğrultusunda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılması ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre;

Üreticilerin, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapması yasaklanmıştır. Ek olarak, üreticilerin stokçuluk diye tabir edilen tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması engellenmiştir.

Bu konularda düzenleme yapmak, denetim gerçekleştirmek ve gerekli tedbirleri almak üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmasına karar verilmiştir. Torba Kanun ile getirilen düzenlemelere aykırı olarak fahiş fiyat artışı yapanlara 10.000 TL’sından 100.000 TL’sına kadar; stokçuluk yapanlara ise 50.000 TL’sından 500.000 TL’sına kadar idari para cezası verilmesi öngörülmektedir.

8.Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Türkiye Varlık Fonu Kanunu”)’da Değişiklik

Torba Kanun’un 15. maddesi doğrultusunda Türkiye Varlık Fonu Kanunu’nun 6. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen denetim raporların her yıl Haziran ayı yerine Ağustos ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulu’na sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

Torba Kanun’un 16. maddesi ile Türkiye Varlık Fonu Kanunu’nun 8. maddesinin beşinci fıkrasında Türkiye Varlık Fonu ve Şirket ile alt fonlar ve Şirket tarafından kurulan diğer şirketlerin muaf tutulduğu düzenlemelerin genişletilmesi öngörülmektedir.

9. Yürürlük

Torba Kanun’un yürürlüğüne dair 17. maddesinde, Torba Kanun’da belirtilen maddelerin farklı tarihlerde yürürlüğe gireceğine belirtilmektedir. Buna göre;

  • Torba Kanun’un 2/1. maddesinin ç, d, e ve ğ bentlerinin 10 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmî Gazete’de yayımı tarihinde,
  • Torba Kanun’un maddesinin 29 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmî Gazete’de yayımı tarihinde,
  • Diğer maddelerinin ise yayım tarihlerinde yürürlüğe gireceği,

belirtilmiştir.

III.  SONUÇ

Yukarıda belirttiğimiz değişiklik önerilerini içerir Torba Kanun ile, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla sosyal ve ekonomik hayata ilişkin tedbirler alınması amaçlanmıştır.

Bu tedbirlerin büyük kısmının, geçici maddeyle veya belirli tarihlere ve sürelere bağlı olarak getirilen mevcut Covid-19 salgını sürecine dair zorlayıcı sebeplerle geçici önlemler niteliğinde olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, Covid-19’dan bağımsız şekilde kalıcı olarak da değiştirilen bazı kanunlar olduğu görülmektedir

Torba Kanun’da yer alan bazı düzenlemelerde öngörülen süreler bakımından Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve ilgili kurumların, bu süreleri uzatabileceği hususu da önem arz etmektedir.

Son olarak, Torba Kanun’un yürürlüğüne dair 17. maddesi uyarınca, Torba Kanun’da belirtilen maddelerin farklı tarihlerde yürürlüğe gireceğine tekrar dikkat çekmek isteriz.

Torba Kanun ve diğer konulardaki sorularınızla ilgili, bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.

İlginizi çekebilir

Yorum Yap

Email adresiniz gizli kalacaktır.